Vad är ett köldmedia?

Kort sagt är köldmedia (även kallat köldmedium) en gas eller vätska som byter form och därmed förvandlas till energi. Energin används i de flesta fall till att skapa kyla i ett kylskåp eller en frys. Köldmedia används också till värmepumpar, A/C-anläggningar, och i vårt fall till att kyla vatten. (Systerbegreppet ’kylmedium’ används i stället för gas eller vätskor som transporterar bort värme i en avledningsslinga, exempelvis som i en kylare i en bil.)

Varför är en vattenkylare ett miljövänligt alternativ?

För primärt kommersiellt syfte är det orimligt att spola vatten ur kranen tills det blir riktigt kallt. Byggnadens utformning och längd och typ av vattenledningar kanske till och med gör att det aldrig blir riktigt kallt. En kylanläggning ser till att vattnet som passerar är väl kylt och undviker därmed onödigt spill i väntan på att spola kranvatten tills det blir ”kallt”.

Över tid blir den förbrukade energin försumbar i jämförelse med det i jämförelse mycket energikrävande i att spola vatten som bara passerar till avloppet. På Escowa tar vi miljömedvetenhet på stort allvar, vilket återspeglas i vårt engagemang i bl.a. ISO 9001, ISO 14001, egenkontroll och Säkert Vattens certifiering ”Kranmärkt”.

Andra fördelar med en vattenkylare

Andra uppsidor med ett professionellt kylsystem är att det används i samband med filtrering så att vattnet som passerar kylaren är renat från smak, lukt och partiklar*. Väl kylt vatten är också en essentiell förutsättning för god kolsyresättning, vilket gör Escowas vattenkylare till ett förstahandsval för kommersiella anläggningar som vill servera kylt, filtrerat och kolsyrat dricksvatten.

En kommersiellt installerad vattenkylare ska också underhållas genom årlig service och desinficering. Detta åligger ägaren av anläggningen att ombesörja.

*) Vattnet som kommer från en ”godkänd källa” är i många fall av varierande kvalitet. Gemensamt för begreppet är dock att det ska anses vara godkänt som tjänligt dricksvatten, oavsett om det kommer från kommunala vattennätet eller egen brunn.

Vi är ackrediterade för hantering av köldmedia

Ytterligare en uppsida med att välja Escowa som leverantör är att vi är certifierade, av det ackrediterade certifieringsorganet Incert, att hantera köldmedia och fluorerade växthusgaser enligt förordningarna 2015/2067 och 2016/1128. Detta gör det möjligt för oss att serva, fylla gas och reparera kompressorutrustning med köldmedia (R134a).

Genom egen service förlänger vi livslängden på våra aggregat vilket har en positiv miljöaspekt. Med omfattande kvalitets- och läckagekontroll genomför vi, som enda svenska företag specialiserade på dricksvattenlösningar, reparationer och fyllning även till tredje part.

Ny gas i våra PRO-kylaggregat

Escowa ligger i framkant och har redan bytt till den nya typen av köldmedia. I god tid före kravställd omställning har Escowa, som den enda svenska producenten av kylaggregat, ställt om 100 % av sin egenproduktion till att använda R600a och R290 som ersättningsgas till R134a. Viktigt att veta är att alla kylenheter tillverkade innan 2020 är tillåtna att användas som vanligt, dock tillåts inte nypåfyllning** av gas i flertalet av dessa enheter (gäller enheter med fyllningsstorlek motsvarande 40 ton CO2e HFC och en GWP-faktor på >2500 (R134 har ett GWP på strax under 1500)).

**) Förordningen gäller alla typer av kompressorer som använder fluorerade växthusgaser. Dock faller större delen av konsumentapparet in under så pass låga gränsvärden att regler för eftermarknadshantering inte påverkar vattenkylare motsvarande dem Escowa producerar och saluför.

Den nya gasens egenskaper

R600a (även Care10) är isobutan och R290 (Care40) är propan. Både R600a och R290 har utmärkta termodynamiska egenskaper, är giftfritt och påverkar inte global uppvärmning eller nedbrytning av ozon. En stor fördel är att de nya köldmediumet är verksamma i samma effektivitet men med mindre verksamt ämne. Nackdelen med isobutan och propan är att det är klassat som brandfarligt varför vi inte ersätter R134a i gamla maskiner utan i stället byter till en ny kompressorkonstruktion, redan från början anpassad till de nya gastyperna.

EU-direktiv om utfasning av fluorerade köldmedia

Det sker för närvarande en utfasning av fluorerade köldmedia (R134a, R404, Freon och liknande), och per den 1 jan 2020 kommer nytillverkning och installation av kylanläggningar som använder den gamla gasen att förbjudas iom EU’s F-gasförordning (2016:1128). Detta i ett led att minska utsläppet av CO2e (koldioxidekvivalenter, tidigare räknat i ton) genom att ersätta fluorerade växthusgaser med alternativ med mindre miljöpåverkan.

Målet är att minska CO2e med två tredjedelar fram till 2030. Redan nu sker utfasningen enligt förordningen 517:2014 som trädde i kraft 1 jan 2015. Det finns en intermittent undantag för anläggningar som har ett GWP som är mindre eller lika med 150, som tillåts användas fram till 2022.

Källor:

eur-lex.europa.eu
riksdagen.se

naturvardsverket.se